biuro rachunkowe Wrocław

  • Biuro rachunkowe Wrocław

  • Biuro księgowe Wrocław

  • Doradztwo podatkowe

  • Doradca podatkowy Wrocław

Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego

W naszej Kancelarii Podatkowej pracują doradcy podatkowi – profesjonalni, doświadczeni pełnomocnicy sporządzający również odwołania od decyzji organu pierwszej instancji (Naczelnik Urzędu Skarbowego potocznie Urząd Skarbowy oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej potocznie Urząd Kontroli Skarbowej), którzy w swym dorobku zawodowym posiadają liczne wygrane również przed Organem drugiej instancji (Dyrektorem Izby Skarbowej potocznie Izbą Skarbową).  

Poniżej wyjaśnienia odnośnie uregulowań prawnych związanym z pojęciem odwołania od decyzji organu pierwszej instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. 

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi jakie zostały zawarte w ustawie z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa strona – podatnik – może wnieść odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji do organu wyższej stopnia.

I tak w Art. 220. Czytamy:

§ 1 Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. W dalszych przepisach prawnych uregulowanych w ustawie Ordynacja podatkowa można wyczytać co powinno zawierać odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz termin jego wniesienia do organu wyższego stopnia. I tak w wyżej wymienionej ustawie można wyczytać:

Art. 222. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Art. 223. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:

1) decyzji stronie;

2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Regulacje prawne na temat wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego zostały zawarte w Dziale IV Rozdział 15 ustawy Ordynacja podatkowa.

Kto jest uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego ?

Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji może wnieść strona – podatnik. Strona może być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest doradca podatkowy. Z praktyki wynika, iż interesy strony lepiej są chronione gdy jest ona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest doradca podatkowy.

 

 

 

 
Facebook
O firmie Oferta Informacje E-doradztwo Linki Kontakt