up

Analiza Benchmarkowa – Analiza porównawcza w dokumentacji podatkowej cen transferowych

Od 01 stycznia 2017 zaczęły obowiązywać kolejne przepisy rewolucjonizujące polski system prawny oraz spojrzenie organów administracji skarbowej na dokumentację podatkową cen transferowych. Część nowych regulacji prawnych weszła w życie już w 2016 roku jednak 2017 rok stał się przełomowy. Nowe brzmienia art 9a pdop oraz art 25a pdof narzucają na podmioty powiązane, po spełnieniu warunków tam określonych, do przedstawienia danych porównawczych /analiza benchmarku/ w sporządzonej dokumentacji podatkowej cen transferowych za dany rok podatkowy począwszy od 2017 roku.

Poniżej doradca podatkowy Michał Łopuszniak, wyjaśnia kiedy należy sporządzić i czym jest
Analiza Benchmarku zwana również:

  • Analizą porównawczą lub
  • Badaniem porównawczym,
  • Benchmarking study

 

Analizę benchmarkową, w myśl znowelizowanej ustawy, będą zobligowane sporządzić podmioty powiązane, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 10 000 mln eur. Kwotę tą ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest to nowość w polskim prawie podatkowym ponieważ do końca 2016 roku ustawa podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określała jedynie progi kwotowe transakcji między podmiotami powiązanymi nie zobowiązując podatników do sporządzania analizy porównawczej. Obecnie ustawy w/w odwołują się do wartości przychodów i kosztów aby podmioty powiązane były zobligowane do wykonania analizy banchmarku.
Zatem analiza porównawcza stała się dodatkowym obowiązkiem jej sporządzenia dla podmiotów powiązanych.

Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty eur ?

 

Wyrażone w euro wielkości, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.

Co powinna zawierać analiza porównawcza ?

 

Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.
Faktem jest, że w analizie porównawczej najcięższym aspektem jest pozyskanie danych finansowych podmiotów konkurencyjnych z racji tego, że firmy z którym podmiot konkuruje nie są skłonne udostępniać dane dla nich wrażliwe. Dodatkowo pozyskane dane muszą pochodzić z legalnie pozyskanych źródeł sporządzanych np. przez zespoły księgowe. W tej kwestii nieocenione mogą się okazać sprawozdania finansowe firm, które są jawne i ogólnodostępne a do których dostęp jest za pośrednictwem KRS bądź baz komercyjnych /wywiadowni gospodarczych/.
Sporządzona analiza porównawcza, będąca elementem obligatoryjnym dokumentacji, ma za zadanie wykazanie rynkowości stosowanych cen mających swoje przełożenie na wypracowany zysk przez podatnika względem transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jak często należy dane aktualizować ?

 

Analiza benchmarkowa, zgodnie z wytycznymi ustawodawcy podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na trzy lata chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.
Wobec czego firmy, które dokonały porównania rynkowości własnych transakcji z podmiotami zewnętrznymi przed trzema laty będą zmuszone do dokonania aktualizacji tych danych na nowo.

Terminy przedłożenia Dokumentacji

 

Na żądanie organów podatkowych podatnicy, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.
Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów ustawowych, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Sankcje

Analiza benchmarkowa stanowiąca jeden z elementów obligatoryjnych dokumentacji powinna również zostać przedłożona organowi podatkowemu. W przypadku przekroczenia ustawowych limitów przychodów bądź kosztów wynikających ze sprawozdania finansowego w wysokości 10 000 000 eur oraz braku posiadania analizy banchmarku, podatnik naraża się na stawkę sankcyjną w wysokości 50 % różnicy dochodu określonego przez Organ a dochodu zadeklarowanego przez firmę.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze