up

Doradztwo podatkowe Wrocław Krzyki Borek- Zespół doradców podatkowych Kancelarii Łopuszniak

W ramach usług świadczonych przez:

 

Doradca podatkowy Alina ŁopuszniakDoradca podatkowy Michał Łopuszniak

 

 

oferujemy między innymi:

Poniżej opisaliśmy kim jest doradca podatkowy oraz ważniejsze zapisy ustawy:

 • Zawód powołany ustawą z dnia 5.07.1996r. o doradztwie podatkowym.
 • Zgodnie z Art. 6.1. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • - ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • - korzysta z pełni praw publicznych;
 • - jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • - posiada wyższe wykształcenie;
 • - odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • - złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • - wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku określonego w poprzednim.

Doradztwo podatkowe zostało uregulowane w art 2 w/w ustawy i obejmuje:

 • 1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
 • 1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
 • Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Obowiązki i prawa doradcy podatkowego:

Doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności:

 • 1) postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;
 • 2) stale podnosić swoje kwalifikacje;
 • 3) regularnie opłacać składkę członkowską

Doradca podatkowy – Tajemnica i zaufanie

 • Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
 • Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1 , chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
 • Podane dwa wyżej punkty mają również zastosowanie do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.*

*patrz art 37 ustawy o doradztwie podatkowym oraz art 180 KPK

Doradca podatkowy – Ubezpieczenie

 • Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodowych czynności*

* patrz art 44 ustawy o doradztwie podatkowym

 

Wpis na listę doradców podatkowych

Zgodnie z zapisem art. 6 ustawy o doradztwie podatkowym na listę wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku określonego w pkt 7

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-5 oraz:

 • 1) są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
 • 2) posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.
 • 3. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394), zwanej dalej „ustawą o uznawaniu kwalifikacji”, jeżeli:

1) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3;

2) wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

 • 4. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

 

Doradca podatkowy jako pełnomocnik Klienta przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Sądami (WSA, NSA) itp.

Zgodnie z art. 41. ustawy o doradztwie podatkowym:

1.  pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami , może być również doradca podatkowy.

2. Doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w ust. 1.

3. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Doradca podatkowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy podatkowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) doradca podatkowy stwierdza to w poświadczeniu.

5. Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Doradca podatkowy a wolność słowa

Doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

Nasze wpisy na listę doradców podatkowych

Nasze wpisy na listę doradców podatkowych zostały uwidocznione na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych https://krdp.pl/ jak również na naszej stronie w zakładce Certyfikaty, Licencje

 

doradztwo podatkowe en

strona główna
———————————————————————————————————————————————————–

W skład naszej Kancelarii Podatkowej z siedzibą we Wrocławiu wchodzi dwóch doświadczonych, dobrych i skutecznych doradców podatkowych świadczących usługi z najwyższą starannością mając na względzie dobro Klientów.

 

doradztwo-podatkowe

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze