up

Prowadzenie pełnej księgowości – Kancelaria Łopuszniak

Pełne księgi rachunkowe

W ramach usługi oferujemy między innymi:

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości w przypadku nowopowstałych firm a także ich modyfikacja w przypadku już istniejących podmiotów,
 • analizę źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • księgowanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień niezbędnych do obliczenia należności wobec budżetu,
 • sporządzanie innych zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem controllingowym klientów (okresowe przedstawienie wybranych danych księgowych)
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Firmy Klienta,
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego sprawozdania finansowego
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych.
 • inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów

 

 

Kto musi prowadzić pełne księgi rachunkowe ?

Księgowość Spółek – Czy tylko ?

Uregulowania prawne, o jakich pełną świadomość ma doradca podatkowy oraz zespół księgowy a które opisują jakie podmioty zobligowane są do stosowania ustawy o rachunkowości a co za tym idzie do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zostały wskazane w art 2 w/w ustawy.

I tak ustawę o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1.spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w  organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

 

2.osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (wartość limitu z dniem 01.01.2017 roku wzrosła z 1.200.000 eur do 2.000.000 eur);

 

3.jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

 

4.gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

 

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

 

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

 

c) (uchylona)

5.jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z  wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

 

6.jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

 

Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.

 

Czy Kancelaria Podatkowa / Biuro Rachunkowe może prowadzić na rzecz swojego Klienta pełne księgi rachunkowe ?

 

Ustawa o rachunkowości a w szczególności art 11 odwołujący się do zapisów art 76a daje przyzwolenie a zarazem możliwość prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych przez podmioty wyspecjalizowane jakimi są Kancelarie Podatkowe potocznie nazywanymi Biurami Rachunkowymi.

 

Art. 11.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę.

 

2.Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 47, poz. 278, z późn. zm.).

 

Art. 76a.

1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

 

2. (uchylony)

 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

 

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

 

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

 

W naszej Kancelarii Podatkowej / Biurze Rachunkowym pracuje profesjonalny, wykwalifikowany i rzetelny zespół księgowy oraz doradcy podatkowi, których celem jest zadowolenie Klientów a pełne księgi rachunkowe prowadzimy z należytą starannością wypełniając tym wszelkie wymogi ustawowe w tym ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony głównej oraz strony związanej z doradztwem podatkowym

pelna-ksiegowosc

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze