up

Zmiana / Wybór formy opodatkowania w 2017 roku

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze stają przed ważnym jak nie kluczowym wyborem formy opodatkowania na dany rok i lata następne. Rozpoczynając własną działalność gospodarczą przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania z możliwości:

 

 • podatku liniowego
 • zasad ogólnych
 • ryczałtu
 • karty podatkowej

 

W przypadku braku wyboru formy opodatkowania, doradca podatkowy informuje, że zastosowanie znajdą zasady ogólne czyli stawki 18 % oraz 32 %, których przedziały liczbowe zaprezentowano poniżej.
 
W przypadku osób fizycznych prowadzących aktywność zawodową w formie własnej firmy, przedsiębiorca może również dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 stycznia, wskazując właściwą dla niego formę opodatkowania jaka znajdzie zastosowanie w roku w którym dokonano wyboru i w latach następnych. W przypadku braku złożenia pisma o wyborze formy opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorcy już działającego wówczas zastosowanie znajduje wybrana wcześniej forma opodatkowania.
 
Twoje Biuro rachunkowe poinformuje Cię również, iż rok 2017 cechuje się, z punktu widzenia podatków dochodowych, wieloma zmianami. Jedną ze zmian jest inne niż w latach poprzednich podejście do kwoty wolnej od podatku i z tego względu podatnicy powinni rozważyć czy w roku 2017 należałoby dokonać wyboru podatku liniowego (stawka 19 %) czy podatku płaconego na zasadach ogólnych (stawki: 18%, 32%).
 
Zgodnie z art. 27. 1. Podatek dochodowy, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 

 • Podstawa obliczenia podatku w złotych do 85.528 zł – podatek wynosi 18 % minus kwota wolna od podatku

 

 • Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad 85.528 zł – podatek wynosi 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

 
Natomiast kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, wynosi:

 

 • 1) 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
 • 2) 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;
 • 3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 • 4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

 
1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 

 • 1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 • 2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze