up

Kontrola podatkowa

Nasza Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami pierwszej instancji tj. Naczelnikiem Urzędu Skarbowego oraz Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej jak również przed organami drugiej instancji tj. Dyrektorem Izby Skarbowej. Posiadamy również bogate doświadczenie reprezentując podatników przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z naszych doświadczeń wynika, iż organy skarbowe jak każdy człowiek również popełniają błędy a zatem warto jest korzystać z fachowej pomocy prawnej ustanawiając pełnomocnika w osobie doradcy podatkowego.

Poniżej zamieszczemy wyjaśnienie pojęcia kontroli podatkowej.

Kontrola jaką mogę przeprowadzić urzędy skarbowe została uregulowana w przepisach rozdziału VI ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. I tak czytamy:

Art. 281.§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem § 3, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Co ważne firmy nie muszą zmagać się same z problemem jakim jest kontrola podatkowa. Mogą one wyznaczyć swojego pełnomocnika w celu ich reprezentowania. I tak czytamy w w/w ustawie:

Art. 136. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 281a. § 1. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby, przepis art. 145 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

§ 3. Przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3. Art. 282. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze