up

Zmiana formy opodatkowani PIT – podatek liniowy czy progresja ?

Poniżej bardzo ważne informacje dot. ewentualnych zmian formy opodatkowania i terminów wpłaty zaliczek (jeżeli pozostajemy przy dotychczasowym sposobie rozliczania zaliczek nie musimy tego zgłaszać do US). Zmieni to również sposób naliczania podatków przez zespół księgowy

 

Jako doradcy podatkowi przypominam, że na początku roku istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania na 2016 rok i lata następne. Można zmienić sposób obliczania podatku (skala podatkowa, podatek liniowy) lub sposób wpłacania zaliczek (miesięcznie, kwartalnie).

 

W dużym skrócie podatek liniowy opłaca się podatnikom, którzy osiągną poziom podstawy opodatkowania (przychody minus koszty minus składki ZUS 51) na poziomie 97 tys zł (mniej więc na tym poziomie podatek wyliczony wg skali podatkowej jest równy podatkowi wyliczonemu wg stawki liniowej) lub nie są w stanie przewidzieć, jaki poziom dochodu osiągną i dla bezpieczeństwa wolą opodatkować je wg równej stawki 19% bez groźby II progu podatkowego w ostatnich miesiącach roku (32%). Wybierając podatek liniowy tracimy prawo do ulg – np. prawo do rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem, prawo do ulgi na dzieci.

Z kolei zmiana sposoby wpłacania zaliczek zależy często od charakteru i preferencji podatnika – niektórzy wolą wpłacić podatki niezwłocznie po ich wyliczeniu, aby mieć świadomość, jaką gotówką dysponują w danym miesiącu (w myśl zasady „Co z oczu to z serca”). Przesuwanie podatku na koniec kwartału wiąże się z pokusą wydatkowania pieniędzy na odroczony podatek na inny cel.  Wybierając podatek kwartalny trzeba mieć świadomość, że bezpiecznie jest blokować np. na lokacie, środki przeznaczone na potrójną zaliczkę.

Poniżej informacje:

  • ZMIANA PODATKU LINIOWEGO NA OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ LUB ODWROTNIE: W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik zobowiązany jest  dokonać  wyboru sposobu opodatkowania osiąganych dochodów,  składając w tym celu stosowny wniosek.  Należą do nich: opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) oraz podatek liniowy (19%). Jeśli podatnik prowadzi już działalność gospodarczą ustawa przewiduje możliwość zmiany przyjętej uprzednio formy opodatkowania w nowym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem złożenia do dnia 20 stycznia odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.  Należy podkreślić, że termin ten jest nieprzekraczalny.

    Poza wymienioną wyżej sytuacją  w zasadzie nie ma możliwości dokonania zmiany sposobu obliczania podatku.

  • PRZEJŚCIE Z MIESIĘCZNYCH ZALICZEK PIT NA KWARTALNE LUB Z KWARTALNYCH NA MIESIĘCZNE: Kwartalny sposób rozliczania podatku oznacza obowiązek uiszczenia czterech, a nie dwunastu zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Termin wpłaty zaliczki upływa 20. dnia każdego miesiąca następującego po danym Natomiast miesięczne zaliczki opłacamy do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Aby zmienić sposób rozliczania zaliczek (miesięczne, kwartalne), należy zawiadomić pisemnie naczelnika właściwego sobie urzędu skarbowego do 20 lutego. Termin ten, podobnie jak termin z pkt. 1 jest nieprzekraczalny.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze