up

Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego

W naszej Kancelarii Podatkowej pracują doradcy podatkowi – profesjonalni, doświadczeni pełnomocnicy sporządzający również odwołania od decyzji organu pierwszej instancji (Naczelnik Urzędu Skarbowego potocznie Urząd Skarbowy oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej potocznie Urząd Kontroli Skarbowej), którzy w swym dorobku zawodowym posiadają liczne wygrane również przed Organem drugiej instancji (Dyrektorem Izby Skarbowej potocznie Izbą Skarbową).
 
Poniżej wyjaśnienia odnośnie uregulowań prawnych związanym z pojęciem odwołania od decyzji organu pierwszej instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.
 
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi jakie zostały zawarte w ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa strona – podatnik – może wnieść odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji do organu wyższej stopnia.
 
I tak w Art. 220. Czytamy:
 
§ 1 Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. W dalszych przepisach prawnych uregulowanych w ustawie Ordynacja podatkowa można wyczytać co powinno zawierać odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz termin jego wniesienia do organu wyższego stopnia. I tak w wyżej wymienionej ustawie można wyczytać:

Art. 222. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Art. 223. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:

1) decyzji stronie;

2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Art. 226. § 1. Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
§ 2. Od nowej decyzji służy stronie odwołanie.

Art. 227. § 1. Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226.
§ 2. Organ podatkowy, przekazując sprawę, jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich.
Art. 228. § 1. Organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia:
1) niedopuszczalność odwołania;
2) uchybienie terminowi do wniesienia odwołania;
3) pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z art. 222.
§ 2. Postanowienia w sprawach wymienionych w § 1 są ostateczne.
Art. 229 Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Art. 232. § 1. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Organ odwoławczy odmawia uwzględnienia cofnięcia odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.

Art. 233. § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo
2) uchyla decyzję organu pierwszej instancji:
a) w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie,
b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 3. Samorządowe kolegium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostałych przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Art. 234. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

Regulacje prawne na temat wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego zostały zawarte w Dziale IV Rozdział 15 ustawy Ordynacja podatkowa.
 
Kto jest uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego ?
 
Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji może wnieść strona – podatnik. Strona może być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest doradca podatkowy. Z praktyki wynika, iż interesy strony lepiej są chronione gdy jest ona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest doradca podatkowy.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze