up

Ulga na dzieci – rozliczenie roczne za 2015 rok składane do 02.05.2016 – Wyjaśnienia

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że dzień 30.04.2016 w obecnym roku przypada na sobotę wobec czego rozliczenia roczne za 2015 rok można składać do właściwych Urzędów Skarbowych do 02.05.2016 roku włącznie.

Poniżej wyjaśniliśmy problematykę związaną z Ulgą na dzieci jaką podatnicy mogą rozliczyć w zeznaniu rocznym za 2015 rok

 

Podatnik, o czym wie zespół księgowy, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty podane poniżej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, w stosunku do:
 
1. jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
 
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
 
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 
2. dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 
3. trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
 
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
 
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
 
Odliczenie, w odniesieniu do dwojga bądź trojga małoletnich dzieci przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka.
 
Odliczenie, w odniesieniu do jednego małoletniego dziecka, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  • wstąpiło w związek małżeński.

 
Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, nie uważa się:

  • osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  • osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
 
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
 
Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie art 27f ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w art 27f ust. 1, w zeznaniu, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
 
Kwota stanowiąca różnicę, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

  • rodzicom,
  • opiekunom prawnym dziecka,
  • rodzicom zastępczym

– do ustalenia wysokości składek przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze