up

Zmiany podatku CIT w 2017 roku. Kto będzie mógł skorzystać ?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stopa procentowa podatku w 2017 roku zostanie zmieniona dla niektórych firm. Dla przypomnienia ustawa CIT obejmuje wszystkie osoby prawne w szczególności takie jak spółki z o.o. czy spółki akcyjne a katalog ten jest szerszy i rozciąga się również i na inne formy prawne.
 
Ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania dochodu niższą stawką w 2017 roku, nie jak dotychczas w wysokości 19 % a mniejszą bo w wysokości 15 punktów procentowych.
 
Wartość dochodu natomiast obliczana jest przez księgowych na podstawie prowadzonych pełnych ksiąg rachunkowych bądź jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, który chce dokonać przekształcenia w spółkę kapitałową celem np. optymalizacji podatkowej– na podstawie książki przychodów i rozchodów.
 
Jeżeli również dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi i przekraczasz ustawowe limity pamiętaj o dokumentacji podatkowej cen transferowych z uwagi, iż jest to wymóg ustawowy a jej brak może doprowadzić do stawki sankcyjnej w wysokości 50 % wartości podatku.
 

Kto będzie mógł skorzystać w 2017 r. ze stawki podatku CIT w wysokości 15 %

 
Doradca podatkowy Michał Łopuszniak informuje, że zgodnie z nowelizacją art 19 pdop ze stawki 15 % podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą mogli skorzystać:

  • mali podatnicy,
  • firmy rozpoczynające działalność w roku podatkowym w którym rozpoczęli działalność.

Kto natomiast nie będzie mógł skorzystać ze stawki 15 % podatku CIT

 
Z pewnością nie będą mogli skorzystać ze stawki 15 % podatku CIT firmy nie spełniającej definicji małego podatnika. Dodatkowo firmy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym nie będą mogły zastosować stawki 15 % jeżeli zostały utworzone:

  • 1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę albo
  • 2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • 3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  • 4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

 

Kim jest mały podatnik:

 
Zgodnie z brzmieniem art 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest:
Podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze