up

Aktualności

Inne

Nowe wymogi przesyłania sprawozdań finansowych do Sądu

W niedługim czasie osoby prawne takie jak np. spółki z o.o. będą zobowiązane przesłać sprawozdanie fiansowe za 2017 wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją do Sądu. O terminach, jak gdzie i kiedy to należy uczynić zaprezentowaliśmy na naszej stronie.
więcej

Darowizny. Zbiórka pieniężna przez internet.

W dzisiejszych czasach często spotykaną czynnością jest dokonywanie darowizny na rzecz osoby potrzebującej, która staje się osobą obdarowaną. Darowizny nie tylko dokonują członkowie rodziny ale również osoby dla siebie zupełnie nieznajome, kiedy to zbiórka pieniężna ma na celu np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby pokrzywdzonej przez los.
Jak powinna się zachować podatkowo osoba obdarowana – o tym odpowiadamy na naszej stronie.
więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Wielu przedsiębiorców pod wpływem rozwoju własnej jednoosobowej działalności gospodarczej zastanawia się czy warto byłoby przekształcić własną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od razu rodzą się pytania jak to zrobić. Na naszych stronach wyjaśniamy jak tego uczynić.
więcej

Optymalizacja Podatkowa

Każda firma, bez względu na siedzibę,  wielokrotnie zastanawia się czy można dokonać odpowiednich kroków, mając na uwadze strukturę, specyfikę oraz inne czynniki w ich działalności gospodarczej, których celem byłoby zmniejszenie obciążeń podatkowych. Z pewnością zmniniejszenie, godnie z literą prawa wartości podatków …

więcej

Likwidacja rozliczeń kwartalnych w planach rządowych

Zgodnie z zapowiedziami, rząd podejmuje prace mające na celu likwidację nadużyć podatkowych a w szczególności nadużyć w wyłudzaniu podatku VAT. Jedną z planowanych zmian jest likwidacja rozliczeń kwartalnych oraz względem nabywcy rozszerzenie odpowiedzialności …
więcej

Umowy Zlecenia zmiany od stycznia 2016 r.

Z dniem 01.01.2016 roku wchodzi w życie nowe brzmienie art 9 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Efektem wprowadzanej zmiany jest, że:
Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami ZUS emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów tj:
więcej

Zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy – zmiany od 01 listopada 2015 roku

O 100 zł wzrośnie od 01.11.2015 r. limit dający prawo do zasiłku rodzinnego jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do końca października 2015 roku limit wyniósł 574 zł netto na członka rodziny. Natomiast obecnie tj. od listopada 2015 roku, limit został ukształtowany na poziomie 674 zł. Jeżeli natomiast w rodzinie są dzieci niepełnosprawne limit ten wynosi 764 zł (wzrost z 674 zł).

więcej

 

Nowe zasady (zmiany) względem ustalania zasiłków chorobowych dla przedsiębiorców od 01.11.2015 r.

Z dniem 01.11.2015 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady ustalania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Przepisy o których mowa powyżej w szczególności są ważne dla przedsiębiorców zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Najistotniejsze zmiany zostały zawarte w art 48 oraz nowo dodanym art 48a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

więcej

 

Zmiany od 01.10.2015 w dokonywaniu rozliczeń z Izbami Celnymi

Od 01.10.2015 zostanie uruchomione Ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną. I tak:

- Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne

oraz

- Izba Celna w Szczecinie uruchamia centralną komórkę tj. Centrum Organu Wierzyciel w sktócie (COW). Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie staje się właścicielem ogólnopolskiego długu z obszaru ceł, podatku akcyzowego i podatku od gier. Do tej pory zadania z tego zakresu realizowało 16 izb celnych.

więcej

Pozorność zdarzeń gospodarczych

Zasadniczą kwestią dla wyniku każdej sprawy, która to objęta jest najpierw postępowaniem administracyjnym, a w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla podatnika i podjęciem kroków jej zaskarżania przez przedsiębiorcę, postanowieniem sądowym, jest ustalenie, czy zakwestionowane przez organy podatkowe faktury obrazują czynności rzeczywiste dokonane, a więc dostawę towarów, świadczenie usług, czy też są to faktury puste, za którymi …

więcej

Nowa wysokość stopy procentowej składki wypadkowej od 01.04.2015

Wartość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego należy ustalić na kolejny rok składkowy. Kolejnym rokiem składkowy jest okres od 01.04.2015 do 31.03.2016.
Wysokość stopy procentowej dla płatników (firm, przedsiębiorców) zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych ulegnie w roku składkowym obniżeniu z 1,93 % do 1,80%.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego poprzedni akt prawny w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
więcej

 

 

Vat

Aktualności

Karuzela podatkowa

Termin karuzeli podatkowej często używany przez Urzędy Skarbowe. Czy jest jak i na czym polega wyłudzanie podatku vat w obrocie wewnątrzwspólnotowym ? Na tak postawione pytanie odpowiadamy na naszej stronie.
więcej

Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane

Z dnie 01.01.2017 w życie weszło nowe uregulowanie prawne /art 17 ust 1 pkt 8 vat/ obligujące podwykonawców wykonujących usługi budowlane do stosowania procedury odwrotnego obciążenia.
więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Od 01 lipca 2016 roku, obowiązkiem raportowania zostały objęte duże jednostki, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzące księgi z zastosowaniem programów komputerowych. Doradca podatkowy informuje, że obowiązek comiesięcznego przekazywania za pośrednictwem łączy internetowych dotyczy ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Format raportowania to schemat XML będący w pliku JPK.
więcej

VAT-zmiana od 01.01.2016 r. właściwości Urzędu Skarbowego

Od 01.01.2016 obowiązuje nowe brzmienie ustawy o VAT w którym to uchylono art 3 ust 1 oraz ust 2 wobec czego podatnicy, bądź ich zespół księgowy, powinni dokonać analizy czy aby deklaracja VAT za grudzień 2015 roku bądź też za czwarty kwartał 2015 roku nie powinna być wysłana do innego Urzędu Skarbowego.
Doradca podatkowy Michał Łopuszniak wyjaśnia, że do końca 2015 roku obowiązywał zapis wynikający wprost z art 3 ust 1 oraz ust 2 ustawy o VAT, który …
więcej

Proporcja Bazowa – nowy sposób jej ustalania od 01.01.2016

Ustawodawca wprowadza z dniem 01.01.2016 r. nowy sposób ustalania proporcji bazowej. Zmiany jakie wchodzą w życie określają nowe podejście względem sprzedaży mieszanej co do której, podatnik zobowiązany jest ustalić proporcję bazową. Zmiana została uregulowana w art 86 ustawy o vat.

więcej

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej

Poniżej rozpatrzymy dwa przypadki jeden będzie dotyczył wniesienia aportem niezorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź całego przedsiębiorstwa drugi zaś przypadek dotyczyć będzie wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej jego części.
więcej

Zmiany w podatku VAT od 01.07.2015 – Odliczenie VAT od paliwa oraz o informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

Od pierwszego lipca bieżącego roku podatnicy nabywają prawo do odliczania 50 % podatku vat od paliwa zatankowanego do samochodów osobowych a wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zgłoszonych na druku VAT 26 w Urzędzie Skarbowym.

Do 30.06.2015 firmy tankując służbowe auto osobowe, nie zgłoszone do Urzędu Skarbowego na druku VAT 26, nie miały prawa do odliczenia podatku vat. Obecnie tj. od 01.07.2015 takie prawo nabywają w 50 %.

więcej

Kasy fiskalne 2015

Z dniem 01.01.2015 wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niestety kolejne grupy zawodowe zostaną objęte wymogiem ewidencjonowania obrotu świadczonym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Grupy zawodowe objęte tym katalogiem ….

więcej

Cit

Analiza Benchmarkowa

Jednym z obligatoryjnych elementów dokumentacji podatkowej cen transferowych, zgodnie z regulacjami art 9a pdod oraz art 25a pdof stała się analiza porównawcza dla podmiotów których przychody bądź koszty określone na podstawie ksiag rachunkowych, przekroczyły 10 mln eur.
Czym jest analiza benchmarkowa dowiesz się na naszej stronie.
więcej

Prace badawczo rozwojowe a odliczenia i ulgi

Temat prac badawczo rozwojowych oraz związanych z tym odliczeń niosących za sobą ulgi w obciążeniach podatkowych jest sprawą nurtującą wielu przedsiębiorców.
Więcej na tema odliczeń od podstawy opodatkowania w przypadku prowadzonych przez firmy działalności prac badawczo rozwojowych można przeczytać klikając na poniższy link.
więcej

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

Od 01.01.2017 zacznie obowiązywać nowy, bardziej restrykcyjny limit dla transakcji gotówkowych między firmami. Limit 15 000 zł ustanowiony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wpływa na koszty uzyskania przychodów dla firm, które to naruszą art 22 w/w ustawy.
więcej

Zmiany stopy procentowej podatku CIT w 2017 r. Kto będzie mógł skorzystać

Z początkiem 2017 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieni się stopa procentowa podatku CIT dla niektórych firm. Aby móc skorzystać z niższej stawki podatku należy spełnić ustawowe warunki.
więcej

Prezenty dla Kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Jak co roku zbliża się Mikołaj oraz okres Świąt Bożego Narodzenia. Czas refleksji, rocznych podsumowań ale i również czas upominków, prezentów dla Kontrahentów. Czy taki koszt poniesiony przez firmę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego wydatku ?

więcej

Cienka kapitalizacja. Niedostateczna kapitalizacja. Zmiany od 01.01.2015

Z dniem 01.01.2015 weszła w życie, w nowym, zmienionym brzmieniu, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. W niniejszej ustawie uregulowano między innymi możliwość uwzględniania odsetek od pożyczek, jednak zgodnie z ustawowymi limitami, poprzez wprowadzenie art 15c art.

więcej

Pit

Aktualności

Renta otrzymywana z zagranicy a podatek

W obecnych czasach wielu rodaków po przystąpieniu Polski do krajów Unii Europejskiej wyjechało w celach zarobkowych do innych krajów w ramach wspólnoty. Co w przypadku kiedy to polski rezydent podatkowy wróci do Polski a z zagranicy otrzymuje rentę/emeryturę ? Na tak postawione pytanie odpowiadamy na naszej stronie.
więcej

Prace badawczo rozwojowe a odliczenia i ulgi

Temat prac badawczo rozwojowych oraz związanych z tym odliczeń niosących za sobą ulgi w obciążeniach podatkowych jest sprawą nurtującą wielu przedsiębiorców.
Więcej na tema odliczeń od podstawy opodatkowania w przypadku prowadzonych przez firmy działalności prac badawczo rozwojowych można przeczytać klikając na poniższy link.
więcej

Zmiana/Wybór formy opodatkowania w 2017 – PIT

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku CEIDG dokonują wyboru formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Przedsiębiorcy mają również możliwość zmiany formy opodatkowania na dany rok będącym kolejnym rokiem podatkowym do 20 stycznia. Po tym terminie zastosowanie znajduje wcześniej wybrana forma opodatkowania.
więcej

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

Od 01.01.2017 zacznie obowiązywać nowy, bardziej restrykcyjny limit dla transakcji gotówkowych między firmami. Limit 15 000 zł ustanowiony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wpływa na koszty uzyskania przychodów dla firm, które to naruszą art 22 w/w ustawy.
więcej

Podatek Jednolity a podatek liniowy 19 % PIT a może podatek obrotowy

Wiceminister Mateusz Morawiecki dnia 21.12.2016 oświadczył, iż rząd wycofuje się z planów związanych z wprowadzeniem podatku jednolitego. Podatek jednolity to miała być nowa rewolucyjna danina, która zgodnie z rządowymi planami powinna zmienić system podatkowy w zakresie obciążeń PIT, ZUS oraz NFZ. Czym miał być podatek, który miał zrewolucjonizować polski system podatkowy ? O tym dowiesz się więcej klikając poniższy link.
więcej

Zakłady wzajemne a podatek ?

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej coraz bliżej odliczanych w daniach. Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej to również czas w którym można typować, przeprowadzając zakłady u bukmacherów, która z drużyn piłkarskich wygra mecz, wyjdzie z grupy i dalej zdobędzie upragnione trofeum.

Każda z osób, która typuje zwycięzce liczy na wygraną przeliczaną na wartości pieniężne. O czym wie Zespół księgowy

Czy od uzyskanego wynagrodzenia z zakładów wzajemnych należy zapłacić podatek ?

Doradca podatkowy wyjaśnia, że do tak postawionego pytania znajduje zastosowanie art 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem od dochodów (przychodów) pobiera się …

więcej

Ulgą na dzieci jaką podatnicy mogą rozliczyć w zeznaniu rocznym za 2015 rok składanym do 02.05.2016

Podatnik, o czym wie zespół księgowy, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty podane poniżej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

więcej

 

Możliwość zmiany formy opodatkowania i terminów wpłaty zaliczek

(jeżeli pozostajemy przy dotychczasowym sposobie rozliczania zaliczek nie musimy tego zgłaszać do US). Jeżeli dokonamy zmian formy opodatkowania rzutować to będzie na sposób naliczania podatków przez zespół księgowy

Jako doradcy podatkowi przypominam, że na początku roku istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania na 2016 rok i lata następne. Można zmienić sposób obliczania podatku (skala podatkowa, podatek liniowy) lub sposób wpłacania zaliczek (miesięcznie, kwartalnie).

więcej

Prezenty dla Kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Jak co roku zbliża się Mikołaj oraz okres Świąt Bożego Narodzenia. Czas refleksji, rocznych podsumowań ale i również czas upominków, prezentów dla Kontrahentów. Czy taki koszt poniesiony przez firmę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego wydatku ?

więcej

Rozliczenie ulgi odsetkowej w rozliczeniu rocznym PIT

Ulga odsetkowa przestała obowiązywać od początku 2007 roku niemniej jednak podatnicy na zasadzie praw nabytych, z uwagi na przepisy przejściowe, mogą odliczać wydatki na spłatę odsetek, do upływu terminu spłaty kredytu określonego w umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Osoby, które to zaciągnęły kredyt, w ramach ulgi odsetkowej będą mogły korzystać z jej praw jeszcze jakiś czas jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

więcej

 

Ulga na dzieci – rozliczenie roczne 2014 rok

Z ulgi na wychowywanie dzieci skorzystają podatnicy, rozliczający się według skali podatkowej (18%, 32%). Taki warunek dotyczy także przedsiębiorców bądź podatników opłacających ryczałt. Ulga odliczana będzie od podatku i wykazywana będzie w PIT-0.

I tak od podatku będzie można odpisać, po zmianach:

na pierwsze dziecko kwotę 1 112,04 zł

przy dwójce dzieci 2 224,08 (1 112,04 zł x2)

przy trójce dzieci kwotę 4 224,12 zł (1 112,04 zł x 2+ 2 000,04 zł)

przy czwórce dzieci kwotę 6 924,12 zł ( 4 224,12 zł + 2700 zł)

za każde kolejne dziecko 2 700 zł

Z powyższego wynika, że rodziny…

więcej

 

Samochód służbowy do celów prywatnych w 2015 roku

Od 01.01.2015 obowiązują nowe regulacje prawne określające przychód pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych.
I tak ustawodawca w art 12 ust 2a pdof uszczegółowił kwotowo wartość przychodu pracownika z tytułu używania do celów prywatnych pojazdów firmowych. Zastosowano dwie stawki kwotowe 250 zł oraz 400 zł miesięcznie w zależności od  pojemności samochodu.
Auta zostały natomiast podzielone ze względu na swą pojemność tj. do 1600 cm3 oraz powyżej 1600 cm3.

więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Od początku stycznia 2015 roku wzrosła płaca minimalna. W 2014 roku wynagrodzenie minimalne dla osoby będącej w stosunku pracy z pracodawcą w wymiarze pełnego etatu wynosiło 1 680 zł brutto. Od 01.01.2015 wynagrodzenie minimalne wzrosło o 70 zł i wynosi 1 750 zł brutto. Pracownik w efekcie podwyżki płacy minimalnej otrzyma więcej o niecałe 50 zł. Skutkiem wzrostu płacy minimalnej jest również wzrost zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jaki pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika jak również wzrost kwotowy składek ZUS.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze